.section-breadcrumbs { background: #337ab7;}

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

logo pwsz
Collegium Witelona
ul. Sejmowa 5 A
59-220 Legnica
tel. 76 723 21 50 do 51
www.collegiumwitelona.pl


informacje o uczelni
kierunki studiów
zasady rekrutacji

multimedia
targi wirtualne
informator
 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa powstała w 1998 roku. Uczelnia w ciągu kilku lat stała się jedną z największych nawet obecnie – w niesprzyjającej sytuacji demograficznej – kształci ponad trzy tysiące studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, a powierzchnia sal dydaktycznych przekracza 21 tys. m2, czyli ponad dwa hektary. Misją Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest przekazanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie realizowanych kierunków i specjalności, kształcenie zawodowe, akademickie i ustawiczne wysoko kwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym zarówno w skali regionu, jak też kraju.

Baza dydaktyczna

Bazę dydaktyczną Collegium Witelona Uczelnia Państwowa stanowią budynki zlokalizowane w kompleksie przy ul. Sejmowej, o powierzchni ponad 5 hektarów.Budynki zlokalizowane w kompleksie przy ul. Sejmowej Budynki niemal do końca XX. wieku wykorzystywane były jako koszary wojskowe. Poza kampusem, przy ul. Mickiewicza 10, zlokalizowany jest Dom Studenta.

Na terenie kampusu znajdują się trzy budynki dydaktyczne (A, C i E) oraz Ośrodek Projektów i Edukacji (D). W salach dydaktycznych do dyspozycji pozostają m.in. tablice interaktywne, komputery, projektory, telewizory wraz z odtwarzaczami DVD oraz radiomagnetofony. Sale językowe wyposażono w sprzęt audiowizualny: telewizory, odtwarzacze wideo, magnetofony i odtwarzacze CD/DVD.


Studenci kształcą się w komfortowych warunkach w przestronnych pomieszczeniach. W salach ćwiczeniowych i językowych znajdują się dwu i trzyosobowe stoliki oraz krzesła.

Budynek przy ulicy Sejmowej 5A

- 8 sal wykładowych
- 3 sale językowe
- 16 sal ćwiczeniowych
- 5 pracowni komputerowych
- 5 pracowni medycznych: pracownie umiejętności pielęgniarskich, pracownia opieki długoterminowej, pracownie czynności ratowniczych
- sala kinezyterapii
- sala fizjoterapii i masażu
- rektorat, kancelaria, sekretariaty i dziekanaty Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz pomieszczenia administracyjne
-  Czytelnia Naukowa nr 3 i Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej
- Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - zorganizowane jest na wzór prawdziwych szpitali. Umożliwia to kształcenie studentów w warunkach odpowiadających ich późniejszej pracy w placówkach ochrony zdrowia. Praktyczna nauka nie różni się tu od zabiegów wykonywanych „na pacjencie", z tym, że zabiegi przeprowadzane się na fantomach.
- kawiarnia studencka
- siłownia
- fitness club

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest Ośrodkiem szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów. Osrodek wyposażony jest w symulator kolejowy dla maszynisty oraz symulator systemu Kontroli Traffic PKP, które znajdują się na wyposażeniu Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Symulator kolejowy SMART wyposażony jest w pulpit lokomotywy Newag 6 DG, oprogramowanie symulacyjne z biblioteką trasy SIM Factor oraz stację instruktorską. Symulator Kontroli Traffic składa się z pięciu stacji dla kursantów i stanowiska instruktora.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Sala wysokiej wierności, sala 116Zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala. Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów w taki sposób, by pokazać i przećwiczyć tok postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego, a także opieki szpitalnej. Oznacza to odtworzenie warunków klinicznych, socjalnych, domowych oraz wypadków i zdarzeń masowych z zastosowaniem symulatorów: niskiej, średniej, wysokiej wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu kształcenia wysoko wyspecjalizowanych przyszłych kadr medycznych.

Podczas zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej, co oznacza, że studenci znajdują się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej znajdują się specjalistyczne pracownie:
- sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
- sala egzaminacyjna OSCE,
- sala debriefingu,
- sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,
- sala symulacji z zakresu BLS/ALS,
- pracownia nauki umiejętności technicznych,
- sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych.

Dodatkowo w MCS działa symulator ZRM. Studenci ratownictwa medycznego mogą uczyć się m.in. medycyny ratunkowej przy wykorzystaniu symulatora karetki. Jest to w pełni wyposażony pojazd z profesjonalnym sprzętem.

Służy on do nauki m.in. medycyny ratunkowej. Przyszli ratownicy medyczni będą mogli ćwiczyć procedury: selekcji pacjentów (Triage), przyrządowego udzielania pierwszej pomocy, korzystania z fachowej aparatury medycznej (defibrylator, aparaty tlenowe, respirator itp.), opatrywania ran i złamań.

Budynek C

Budynek przy ulicy Sejmowej 5C- 4 sale wykładowe
- 2 laboratoria informatyczne
- 4 sale językowe
- 33 sale ćwiczeniowe
- specjalistyczne laboratoria: chemii i biochemii, fizyczne i materiałoznawstwa
- pracowanie: fizjologiczna, ekologii i ochrony środowiska oraz żywienia zbiorowego
- sekretariat i dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, pomieszczenia administracyjne
- studio nagrań
- Biblioteka i wypożyczalnia
- Czytelnia Czasopism i Prasy
- Czytelnia Naukowa nr 1
- Czytelnia Naukowa nr 2
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące
- Technikum Akademickie

Budynek E - Centrum Konferencyjno-Widowiskowe

Znajdują się tu cztery w pełni niezależne sale wykładowe, oddzielone dźwiękoszczelnymi ścianami, mogące pomieścić łącznie blisko 1 000 osób. Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację; w zależności od potrzeb można połączyć trzy sale w jedną, która mieści około 750 słuchaczy, a wykład może być przekazywany także do czwartej sali, dzięki czemu w wykładzie może uczestniczyć jednocześnie niemal tysiąc osób.

Budynek przy ulicy Sejmowej 5DW salach istnieje możliwość składania półkolistych trybun. Całkowite ich złożenie i zsunięcie powoduje utworzenie hali, w której można zorganizować zawody sportowe, targi, wystawy lub imprezy kulturalne.

Budynki D - Ośrodek Projektów i Edukacji

Znajdują się tutaj:
- laboratorium biochemii i mikrobiologii
- eko-pracownia
- pracownia techniki mikroprocesowej
- pracownia anatomiczna
-  pracownia elektroniki i miernictwa
- pracownia e-edukacji
- pracownia odnawialnych źródeł energii

Centrum Socjoterapii, przeznaczone do zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań. Wyposażenie sal pozwala na wykorzystywanie ich do różnych form pracy terapeutycznej: muzykoterapii, biblioterapii oraz innych metod terapii przez sztukę gabinety terapii indywidualnej

Uczelniana farma fotowoltaiczna

Uczelniana farma fotowoltaiczna
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wybudowała uczelnianą farmę fotowoltaiczną, która zlokalizowana jest poza kampusem Uczelni.

Inwestycja jest realizacją przyjętej przez Uczelnię Strategii Rozwoju Collegium Witelona Uczelnia Państwowa  Uczelnia, realizując tę inwestycję, zakłada, że jej efektem będzie radykalna poprawa efektów dydaktycznych oraz ekonomicznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Oddana do eksploatacji farma fotowoltaiczna bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia wydatków Uczelni ponoszonych na zakup energii elektrycznej.

Inwestycja stanowi również ważny element tworzenia zaplecza badawczo-dydaktycznego Uczelni, podporządkowanego konieczności kreacji nowych kierunków kształcenia, planowanych przez Uczelnię w możliwie najbliższej perspektywie. Budowa farmy fotowoltaicznej, która jest obiektem w skali rzeczywistej, oraz jej zintegrowanie z już powstałym Laboratorium OZE (Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych), jak i planowanym Centrum Efektywnego Zarządzania Energią, niewątpliwie wpłyną na uzyskanie środowiskowej przewagi w zakresie wyposażenia dydaktycznego i zwiększą atrakcyjność Uczelni.

Pomoc materialna

pwsz legnicaWszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Kwoty pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023

  • stypendium socjalne - od 1250 zł do 1500 zł miesięcznie,
  • zwiększenie stypendium socjalnego - 600 zł miesięcznie,
  • stypendium rektora - od 450 zł do 650 zł miesięcznie,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 700 zł do 900 zł miesięcznie,
  • zapomoga - od 300 zł do 2000 zł,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów.

Dodatkowe informacje: Sekcja ds. pomocy materialnej - pokój 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24.

Dom Studenta przy ul. A. Mickiewicza 10

Zlokalizowany jest w centrum Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych (stadion, korty tenisowe). Dużą zaletą lokalizacji jest bliskość Uczelni - około 15 minut pieszo od kampusu.

akademik Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Dom Studenta oferuje:

- 161 miejsc dla studentów
- umeblowane pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe
- aneksy kuchenne
- łącze telefoniczne, internetowe oraz telewizyjne
- kuchnie wyposażone w lodówki oraz kuchenki elektryczne
- wspólne jadalnie i pokoje do nauki pralnie

Studiuj w Legnicy - zwiedzaj świat!

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa od wielu lat prowadzi intensywne działania, których celem jest otwarcie uczelni na współpracę z zagranicą. Wysiłki te zaowocowały nawiązaniem kooperacji z licznymi uczelniami z całego świata, wyrazem czego stały się podpisane umowy o partnerstwie.

Uczelnia w ramach programu Erasmus+ współpracuje z wieloma zagranicznymi uniwersytetami m.in. z: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch.

Studenci naszej uczelni w ramach programu Erasmus+ mają możliwość wyjazdu na studia na jeden lub dwa semestry za granicą, a także wyjazdu na praktykę lub staż za granicę trwający 2 miesiące. Zarówno na studia jak i praktykę można wyjechać do krajów programu oraz krajów spoza Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie www.erasmusplus.org.pl

Studenci na wyjazd zagraniczny w ramach programu otrzymują stypendium, które przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytemw uczelni przyjmującej lub w przedsiębiorstwie albo instytucji przyjmującej.

Stypendyści programu Erasmus+ poprzez wyjazdy za granicę mają niepowtarzalną szansę doskonalenia swoich umiejętności językowych, nawiązania międzynarodowych znajomości, wyjazdy uczą również podejmowania trudnych wyzwań i kształtują postawy otwartości i tolerancji.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa uczestniczy również w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), który ma na celu ujednolicenie studiowania w Europie, a tym samym pełne uznanie okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

Sprawy dotyczące wymiany studentów realizuje Sekcja ds. Współpracyz Zagranicą, mieszcząca się w budynku C 216 (II piętro).

Więcej informacji na stronie www.erasmus.collegiumwitelona.pl

Pracownia Wirtualnej rzeczywistości

Centrum Nowoczesnych Technologii i Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości

Pracownia Wirtualnej rzeczywistości - oparta na najnowszych technologiach - umożliwia studentom Collegium Witelona kształcącym się na kierunku związanym z bezpieczeństwem wirtualny udział w zdarzeniach, m.in. w zabezpieczaniu miejsc wypadków drogowych. Dzięki specjalnie zaprogramowanej na Uczelni aplikacji okulary VR „przenoszą" studentów w rzeczywiste miejsca w Legnicy, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji. Uruchomienie Centrum Nowoczesnych Technologii i Pracowni Wirtualnej Rzeczywistości kosztowało 300 tys. zł. Collegium Witelona pozyskało pieniądze z unijnego programu „Uczelnia Dostępna", przeznaczyło też na ten cel część wynoszącej milion złotych dotacji, którą Ministerstwo Nauki i Edukacji przyznało legnickiej Uczelni jako jednej z najlepszych w kraju.

Studio telewizyjne

Studio telewizyjne

Studio zostało wyposażone w sprzęt do tworzenia wysokiej jakości materiałów, m.in. wywiadów, wypowiedzi eksperckich, wykładów, filmów promocyjnych czy instruktażowych. W skład wyposażenia studia wchodzą profesjonalne kamery, prompter, mikrofony bezprzewodowe, lampy studyjne, greenskreen, steadicam pozwalający m.in. realizować ujęcia w ruchu. Jednym z podstawowych celów jest tworzenie produkcji do prowadzenia zajęć online. Powstałe produkcje można oglądać na uczelnianym kanale YouTube

 

praktyki Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału
w procesie rekrutacji, kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej.

Wspieramy osoby ze szczególnymi potrzebami poprzez:

- pomoc pracowników Uczelni na każdym etapie rekrutacji, w szczególności poprzez możliwość uzyskania dokumentów rekrutacyjnych w dostępnej formie oraz pomoc przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych,

- dostosowanie formy egzaminów do indywidualnych możliwości,

- organizowanie nieodpłatnych dodatkowych zajęć, np. lektoratów z języków obcych lub wybranych modułów,

- wsparcie asystenta dla studenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który pomaga w czynnościach związanych z procesem dydaktycznym,

- wsparcie asystenta dla studenta z ASD w adaptacji w nowym środowisku,

- możliwość nieodpłatnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem,

- pomoc materialną w formie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, które przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie,

- udział w szkoleniach i konferencjach, również na innych uczelniach,

- możliwość wypożyczenia do celów dydaktycznych sprzętu wspomagającego proces edukacji.

Szczegółowe informacje na temat innych form wsparcia oraz zasady przyznawania tej pomocy znajdują się w Regulaminie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, a także w Zarządzeniach Rektora: nr 112/20 z dnia 3 listopada 2020 r. i nr 34/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur w celu zapewnienia dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Podmioty te podejmują działania na rzecz zwiększenia dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy warunków studiowania.

 

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr Wioletta Drzystek


Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, budynek A, pokój 30 tel. 76 723 22 24

e-mail: alicja.zienko@collegiumwitelona.pl

 

Terminy rekrutacji

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów:

I NABÓR - od 1 czerwca do 30 lipca 2023 r.

II NABÓR - od 4 sierpnia do 25 września 2023 r.

 

Przyjmowanie dokumentów:

I NABÓR - od 1 czerwca do 30 lipca 2023 r.

II NABÓR - od 4 sierpnia do 25 września 2023 r.

 

Ogłoszenie listy przyjętych:

I NABÓR - 3 sierpnia 2023 r.

II NABÓR - 27 września 2023 r.

 


uczelnia

Poznaj Witelonkę!

WITELON BY NIGHT

WITELON BY NIGHT

Nasz kanał na youtube

Nasz kanał na YouTube